YCMS (เครื่องมือสร้างเว็บไซต์หน่วยงาน)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์และบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานด้วย YRU-CMS ปีการศึกษา 2559

           ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม อบรมปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์และบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากรที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรม ในวันที่ 4 พ.ค. 59 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่