YCMS (เครื่องมือสร้างเว็บไซต์หน่วยงาน)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

เมื่อพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น สามารถแจ้งข้อผิดพลาดได้ที่ระบบ One Stop Service