YCMS (เครื่องมือสร้างเว็บไซต์หน่วยงาน)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Version 2.1.0

รายละเอียด v2.1.0
Added:
- ระบบอัพเดทเวอร์ชั่น (ดีงเวอร์ชั่นปัจจุบัน, ตรวจสอบเวอร์ชั่นล่าสุด, อัพเดทเวอร์ชั่นใหม่)
- สามารถเปิด-ปิดแสดงชื่อห้อข้อหมวดหมู่
Change:
- ปรับหน้า Dashboard ให้ขึ้นเตือนข้อความเมื่อมีการอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่
- เปลี่ยนข้อความเมนู 
- ปรับหน้าปรับแต่งชุดรูปแบบให้มีความละเอียดเพิ่มขึ้นและเพิ่มการปรับแต่งสีข้อความได้