คณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
ไทย อังกฤษ