สุขศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
ไทย อังกฤษ